Lời Hằng Sống – Thiên Chúa của kẻ sống – ngày 03.06.2015

Advertisements

Lời Hằng Sống – Sống công bằng – ngày 02.06.2015